Regulamin

 1. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach: poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00, sobota 7:00 – 20:00, niedziela 10:00 – 15:00. Wyjątek stanowią dni świąteczne dla których mogą być ustalane odrębne godziny działania obiektu.
 2. Dopuszcza się zmianę godzin oraz dni otwarcia obiektu po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników przez Zarząd Spółki. Wszelkie informacje o zmianach godzin otwarcia, bądź zmianach w harmonogramie zajęć przekazywane będą za pośrednictwem: strony internetowej SAS: www.sas-silesia.pl, portali społecznościowych oraz bezpośrednio w recepcji.
 3. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Podstawą do korzystania z obiektu jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu umożliwiającej wejście na obiekt.
 5. Osoby korzystające z obiektu oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się lekarzem.
 6. Na sali do ćwiczeń przebywają tylko osoby ćwiczące/biorące udział w zajęciach.
 7. Wejście na obiekt możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
 9. Każdorazowo po zakończonym ćwiczeniu użytkownik powinien dezynfekować urządzenia z których korzystał.
 10. Obsługa ma prawo odmówić wstępu na obiekt osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 11. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z obiektu zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
 12. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz w innych miejscach na terenie obiektu.
 14. Zgubienie kluczyka do szafki równoznaczne jest z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 20 zł.
 15. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.
 16. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 17. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę obiektu.
 18. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 19. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 20. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.
 21. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 22. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 23. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 24. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby towarzyszącej lub instruktora.
 25. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora.
 26. Grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
 27. Do prowadzenia ćwiczeń/szkoleń na siłowni i urządzeniach siłowni uprawnieni są przede wszystkim trenerzy i instruktorzy mający stosowne uprawnienia.
 28. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 29. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
 30. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 31. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie obiektu do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółki.
 32. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 33. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
 34. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 35. Wszystkie skargi i wnioski należy składać na recepcji.